header

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, Verhuurvoorwaarden en Transportvoorwaarden van:

Loon- en Grondwerkbedrijf Sloot Didam B.V.
Heeghstraat 78
6942 PG  DIDAM

Inschrijfnummer K.v.K. te Arnhem: 09036791
-¬------------------------------------------------------------

ALGEMEEN DEEL

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Loon- en Grondwerkbedrijf Sloot Didam B.V., geves¬tigd te Didam, hierna te noemen de gebruiker.
 2. De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij.
 3. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeen¬gekomen.
 4. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijk¬heid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

Overeenkomsten tot aanneming van werk en/of overeenkomsten van koop en verkoop en/of huur en verhuur en aanvullingen/wijzigingen daarop worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bin¬dend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij de te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd in een volledige omschrijving, al dan niet vergezeld van een tekening of meerdere tekeningen.
  Laatstgemelde omschrijving/tekening(en) dient tegelijker¬tijd met eerstgemelde stukken te zijn opgemaakt en eraan te zijn gehecht. Alsdan zal de omschrijving/tekening voor beide partijen bindend zijn.
  2. Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aan¬bieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
  3. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeen¬komst en de uitvoering van de
  overeenkomst de kostprijs van de bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de gebrui¬ker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpar¬tij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.
  B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een
  beroep of be¬drijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na tot¬standkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend/in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen op kortere termijn dan voornoemd is de weder¬partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

De gebruiker is bevoegd, ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.

ARTIKEL 5: LEVERING/VERRICHTE WERKZAAMHEDEN

 1. Levering geschiedt niet franco.
  2. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamhe¬den moeten zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is over-eenge¬ko¬men. Bij niet-tijdige levering/beëindiging van de werk¬zaamheden dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
  3. Bij levering/verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering/fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
  4. Het risico betreffende geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
  5. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpar¬tij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
  6. Indien de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van één (1) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
  7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten, te voldoen onverlet.
  8. Levering van zaken geschiedt, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, éénmalig op een door de wederpartij opgegeven adres, ook al zijn de bestelde zaken door de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd.
  9. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.
  10. De gebruiker is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbeta¬ling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot leve¬ring over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

ARTIKEL 6: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

 1. Wanneer de leveringen of werkzaamheden, door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker, niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de wederpar¬tij in rekening te brengen.
  2. Indien de levering of werkzaamheden, door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker, zouden moeten worden stilgelegd, dan wel indien de wederpartij stillegging wenselijk acht, zal dit slechts gebeuren na overleg met de gebruiker, die daarvoor zijn uitdrukkelijke toestemming moet verlenen. De gebruiker zal het verlenen van toestemming niet op onredelijke gronden weigeren. Het bepaalde in artikel 9 lid 8 sub D is van overeenkomstige toepassing.   
  3. Indien tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uit-voering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer het¬zelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden.
  4. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeenge-komen.

ARTIKEL 7: TRANSPORT

 1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij.
  2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
  3. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico's behoor¬lijk te verzekeren.
  4. Niet-geaccepteerde bestellingen worden door de gebruiker, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 5.

ARTIKEL 8: RECLAMES/RETOURZENDINGEN

 1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het uitvoeren van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken consta¬teert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon en dient de wederpartij de gebruiker binnen 24 uur hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevesti¬ging ervan aan de gebruiker.
  Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ont¬vangst van de zaken of uitvoering van de werkzaamheden door de gebruiker te worden gemeld.
  2. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen. c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
  3. Reclames schorten de betalingsverplichting van de weder¬partij niet op.
  4. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
  5. Indien retourzending van geleverde zaken noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
  Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze.
  6. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of ver¬werkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
  7. In geval van terechte reclames zal de schade worden afge¬wikkeld krachtens het bepaalde in artikel 9.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

 1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voorzover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten.
  Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die de gebruiker bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.
  2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel en artikel 8 wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker - uit welken hoofden ook - beperkt tot het bedrag van de netto ¬prijs van de geleverde zaken, dan wel de prijs voor de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
  3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.
  4. Indien zich in de geleverde zaken kennelijke materiaal- en/of fabricagefouten voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de ge-bruiker zich die zaken kosteloos te vervangen.
  5. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwali¬teit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
  6. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van schade kan worden
  aangesproken beperkt tot 6 maanden.
  B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of be¬drijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar waarbinnen de gebruiker tot vergoeding                      van de schade kan worden aangesproken.
  7. Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
  8. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebrui¬ker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoe-dingen van schade indien en voor zover:
  A. Voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;
  B. Voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
  C. Voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven;
  D. Voormelde schade is ontstaan doordat het werk in opdracht van of namens de wederpartij is stilgelegd.  

ARTIKEL 10: BETALING

 1.  Betaling geschiedt contant bij levering of na toezending van een factuur.
  2. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, ook indien conform artikel 5 niet kan worden geleverd.
  3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
  A. Zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een krediet¬beperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestel¬ling zal zijn vereist.
  B. Zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsren¬te verschul¬digd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maan¬den aangemerkt.
  C. Zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, gedurende de door de gebruiker bepaa¬lde ter¬mijn verzuimt aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso-, en/of execu¬tiemaatregelen, waaronder kosten van een faillis¬sementsaan¬vrage, betalen. De wederpartij zal ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal ver¬schuldigd zijn 15% van de som van de hoofd¬som en de vertragings¬rente met een absoluut minimum van € 135,00.
  4. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebreke¬stelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
  5. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsver¬plichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplich¬tingen tot levering/verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
  6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van de opeisbare factuur die het langst open¬staat, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  7. A. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de gebruiker
  heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
  B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

ARTIKEL 11: EIGENDOM ONTWERPEN

 1.  De gebruiker is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van rapporten, tekeningen, ontwerpen, software modellen en dergelijke.
  2. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de gebruiker verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruikrecht toe.

ARTIKEL 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1.  De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpar¬tij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtin¬gen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van ver-richte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
  2. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoor¬behoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbon¬den, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
  3. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schrif¬telijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 13: PAND/WARRANTAGE

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebrui¬ker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 14: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele¬ of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surséance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel¬schuld erkent.

ARTIKEL 15: OVERMACHT

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krach¬tens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehou¬den niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toere-kenbare niet-nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, danwel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehou¬den.
  Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
  2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toere¬kenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstan¬digheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfssto¬ringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuur¬verschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
  3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan haar ver¬plichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van de wederpar¬tij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contact aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.

ARTIKEL 16: ANNULERING EN ONTBINDING

 1.  A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex
  artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit
  artikel is overeengekomen.
  B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Het overigens in dit artikel bepaalde is wel van toepassing.
  2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt.
  Alsdan is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoe¬ding van ten minste 20% van de koopsom (aanneemsom), verplicht tot  afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake.
  3. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepas¬sing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
  2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoeg¬de Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de be¬voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker woont of is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
  3. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen één (1) maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wette¬lijk bevoegde rechter.
   
  SPECIFIEK DEEL

Dit specifieke deel is onlosmakelijk verbonden met het Algemene deel van deze algemene voorwaarden van Loon- en Grondwerkbedrijf Sloot Didam B.V..


VERHUURVOORWAARDEN

A. Toepasselijkheid:

 1.  De verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op iedere huur¬over¬eenkomst tussen Loon- en Grondwerkbedrijf Sloot Didam B.V. als verhuurder en de medecon¬tractant als huurder.
  2. Het bepaalde in het Algemene deel van deze algemene voorwaarden is onverkort van toepassing. Bij strijdigheid tussen bepalingen in het Algemene deel en bepalingen in dit Specifieke deel en/of uitdrukkelijk afwijken van het bepaalde in het Algemene deel, prefereert het bepaalde in het Specifieke deel.

B. Onderwerp van de overeenkomst:

 1.  Verhuurder verbindt zich tegenover huurder het in de indi¬viduele huurovereenkomst, waarvan deze voorwaarden deel uitma¬ken, nader omschreven object -hierna genoemd het gehuurde- aan de verhuurder in huur af te staan gelijk de verhuurder zich verbindt het gehuurde in huur te aanvaar¬den.
  2. Verhuurder draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de eventueel van toepassing zijnde wettelijke bepalin¬gen.
  3. Voor zover het de verhuur van bemande machines betreft, geldt bijaldien dat de gebruiker zorg draagt voor nakoming van de wettelijk vereiste premiebetalingen voor sociale verzekeringen.
  4. Voor verhuur komen in aanmerking:
  A. Graafmachines en shovels, zowel rups als mobiel;
  B. Vrachtwagens;
  C. Trekkers met toebehoren als dumpers, veegmachines, versnippe¬raars en freesen;
  D. Laserapparatuur;
  E. Trillers;
  F. Aanhangwagens;
  G. Overig materieel, nader te benoemen in de huurovereenkomst.

C. Huurprijs:

 1.  De huurprijs (exclusief B.T.W.) wordt berekend per uur, waarbij een gedeelte van een uur als vol uur in aanmer¬king wordt genomen. De verhuurder stelt de uurprijzen vast.
  2. De verhuurder behoudt zich het recht voor eenzijdig de overeengekomen huurprijs te wijzigen. De verhuurder zal de huurder van zodanige wijziging schriftelijk in kennis stellen. Indien de huurder niet instemt met de huurprijs¬wijziging heeft hij het recht de huurovereenkomst eenzij¬dig te beëindigen, waartoe hij zulks schriftelijk aan de ver-huurder kenbaar dient te maken en wel binnen 48 uur na ontvangst van het bericht omtrent de huurprijswijziging. Indien een tijdige kennisgeving zijdens de huurder uit¬blijft, wordt hij geacht met de huurprijswijziging in te stemmen. De gewijzigde huurprijs wordt verschuldigd vijf (5) werkdagen nadat de huurder hiervan schriftelijk op de hoogte is gebracht.
  3. Voor rekening van de huurder zijn voorts alle rechten of belastingen die ter zake van of in verband met de huurover¬eenkomst mochten worden geheven, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, precariorechten en legeskosten.
  4. De transportkosten zijn ten alle tijden voor rekening van de huurder. De kosten worden van tevoren in overleg vast¬gesteld.

D. Duur van de huurovereenkomst:

 1.  De huur vangt aan op de dag waarop het materieel het ter¬rein van verhuurder verlaat en eindigt op de dag van terug¬levering of terugkomst op het terrein van de verhuur¬der.
  2. Onder de huurperiode wordt eveneens begrepen al dan niet bran¬chegebonden vakanties etc. gedurende welke periode de huurder de overeengekomen huurprijs verschuldigd is, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  3. Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen en trans¬port buiten de schuld van verhuurder alsmede de reparatie¬tijd voor reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van huurder, worden eveneens onder de huurperiode begre¬pen.

E. Aflevering:

 1.  De huurder is verplicht de verhuurder tijdig de nodige aan- en afvoerinstructies te doen toekomen. Ter plaatse van het aanvoeradres moet de huurder voor voldoende losfacili-teiten zorgdragen. In het algemeen zal de huurder al het mogelijke doen om te bereiken dat het materieel onmiddel¬lijk na aankomst in ontvangst kan worden genomen.
  2. De huurder heeft het recht het materieel vóór transport voor eigen kosten te inspecteren of te laten keuren. Indien de huurder van dit recht geen gebruik maakt, wordt hij geacht het mate¬rieel in goede staat van onderhoud en ge¬bruiksgereed te hebben ontvangen.
  3. Transport van het materieel geschiedt voor risico van de verhuurder. Zie onderdeel J van deze voorwaarden.

F. Gebruik - onderhoud - herstel:

 1.  De huurder is verplicht het gehuurde gedurende de huur¬pe¬riode in goede staat te houden.
  2. Het is de huurder niet toegestaan wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. De kosten van de, na verleende toestemming, aangebrachte wijzi¬gingen of aan¬passingen van het gehuurde zijn voor rekening van de huur¬der. De huurder kan geen enkele aanspraak doen gelden op vergoe¬ding van bedoelde kosten of de eventuele waarde¬stijging van het gehuurde als gevolg van de wijzi¬ging en/of aanpassing. Bij het einde van de huurovereen¬komst beslist de verhuurder of hij de door de huurder aange¬brachte wijzigingen en/of aanpassingen verwijderd wenst, dan wel op de verwijdering geen prijs stelt. In het eerste geval dient de huurder het gehuurde in de staat terug te brengen waarin het zich bij aanvang van de huur bevond. De daarmee gepaard gaande kosten zijn voor reke¬ning van de huurder.
  3. Defecten aan het materieel alsmede schade of verlies dienen onverwijld schriftelijk aan de verhuurder te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.
  4. Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door, dan wel met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en op aanwijzing van de verhuurder.
  5. Verhuurder is bevoegd gedurende de huurtijd de toestand van het gehuurde en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. Huurder dient ervoor te zorgen dat verhuurder of diens gemachtigde toegang tot het verhuurde wordt verleend.

G. Teruglevering:

 1.  Huurder is verplicht om na afloop van de huurperiode het gehuurde gereinigd, stickervrij en in goede staat (inclusief de aangeleverde sleutels) op te leveren.
  2. Huurder heeft het recht om bij teruglevering en de daarop¬volgende inspectie, aanwezig te zijn. Eventuele kosten van o.m. vermissing, reinigen en herstel, die nodig zijn om het gehuurde terug te brengen in de staat zoals het door huur¬der was ontvangen, komen voor rekening van huur¬der.

H. Transport:

 1.  Transport, voor zover van toepassing, van het gehuurde geschiedt door, dan wel in opdracht van de verhuurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengeko¬men.
  2. Transportkosten zijn geheel voor rekening van huurder, doch worden van tevoren in overleg vastgesteld.
  3. Eventuele vertragingen door schuld van de huurder (wachttijd etc.) zijn voor rekening van de huurder. Deze worden als meerkos¬ten transport berekend, tenzij anders over¬eengeko-men.
  4. Eventuele transportkosten worden altijd van tevoren overeenge¬komen.
  5. Eventuele kraankosten zijn altijd voor reke¬ning van de huurder, tenzij anders overeengekomen.
  I. Betaling:
 2. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurda¬tum. Betaling dient te geschieden door overboeking van het verschuldigde bedrag op het op de factuur vermelde bank- of gironummer. Eventuele geschillen, ongeacht de strek¬king, ontslaan de huurder niet van betalingsplicht van het gehele factuurbe¬drag, tenzij anders overeengekomen.
  2. Bij overschrijding van de in lid 1 gestelde betalingster¬mijn is de huurder, zonder dat daartoe enige ingebreke¬stel¬ling is vereist, in verzuim en is hij een rente ver¬schul¬digd van 1% (cumulatief) voor iedere kalendermaand te rekenen vanaf de dag van verzuim, onverminderd het gestelde in lid 5. Gedeelten van een maand worden in deze als volledige maand aangemerkt.
  3. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door recla¬mes zijdens de huurder of enig geschil dat tussen partij¬en is gerezen ter zake van de huurovereenkomst of deze voor-waarden.
  4. Wanneer de verhuurder in geval van niet-tijdige betaling door de huurder het nodig oordeelt haar vordering ter incassering in handen van derden te stellen, komen de hieraan verbon¬den kosten volledig voor rekening van de huurder. Ter keuze van de verhuurder kan zij de huurder belasten voor de werkelijke kosten waarvoor zij zelf wordt belast, met een minimum van 15%, berekend over de aan de verhuurder verschuldigde hoofdsom (huurtermijn) en vertra¬gingsrente, met een minimum van € 135,00. Indien kosten voor juridi¬sche bijstand worden gemaakt, zowel in- als buiten rechte, zullen deze bovendien geheel ten laste van de huurder komen, waarbij als volledig bewijs van ver-schul¬digdheid van deze kosten voldoende is, de overleg¬ging van de declaratie van de desbetreffende raadsman.
  5. Verhuurder heeft ten alle tijde het recht te verlangen, dat door huurder op voor verhuurder aanvaardbare wijze, met name door afgifte van een onherroepelijke bankgaran¬tie, zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn uit deze huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

J. Verzekering:

 1.  Verhuurder heeft een zogenaamde transport/verblijfsverze¬ke¬ring afgesloten voor alle verhuurde en eventueel bemande apparaten.
  2. Machines zijn verzekerd met een eigen risico van € 1135,00 per schadegeval. Indien een hoger eigen risico van toepassing is, wordt dit op de huurovereenkomst vermeld.
  3. Bij verhuur van machines zonder bemanning, is huurder -ongeacht de oorzaak van een schadegeval- aansprakelijk voor voornoemd eigen risico.
  4. Bij verhuur van machines met bemanning is verhuurder aansprakelijk voor het eigen risico.
  5. Huurder is aansprakelijk voor onder- en bovengrondse kabelschades en dient zich hiervoor adequaat te verzekeren.

K. Eigendom van het gehuurde:

 1.  Het gehuurde object blijft ten alle tijde eigendom van de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan derden op het gehuurde enig recht te verstrekken. Het is de huurder mitsdien evenmin toegestaan het gehuurde weder te verhu¬ren, onder te verhuren, dan wel al dan niet tegen betaling aan derden ten gebruike af te staan.
  2. In geval van beslaglegging op het gehuurde daaronder begre¬pen fiscaal bodembeslag of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de huurder dit onverwijld aan de verhuurder te melden. Voorts dient de huurder de beslaglegger onverwijld mede te delen dat het gehuurde eigendom is van de verhuurder.
  3. Het is de huurder verboden over het gehuurde anders te beschikken dan als houder voor de verhuurder en hij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.

L. Ontbinding huurovereenkomst:

De huurovereenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbon¬den, dan wel als beëindigd beschouwd zonder dat enige ingebrekestelling en/of sommatie zal zijn vereist door het zich voordoen van het enkele feit, dat de huurder:
            a.  In staat van faillissement wordt verklaard;
            b.  (Voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
            c.  Onder curatele of bewind wordt geplaatst;
            d.  Zijn/haar schuldenaren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt;
            e.  Bodembeslag wordt gelegd namens de Ontvanger der Belas¬tin¬gen;
            f.   Dan wel anderszins het beheer over zijn/haar vermogen verliest.

M. Aansprakelijkheid:

 1.  De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade (direct en/of indirect) toege¬bracht aan de huurder en/of derden door c.q. als gevolg van c.q. samenhangend met het gebruik van het gehuurde, ongeacht de aard van de schade.
  2. De huurder verklaart uitdrukkelijk de verhuurder te vrijwaren voor iedere aan¬spraak ter zake van schades als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
   
  SPECIFIEK DEEL

Dit specifieke deel is onlosmakelijk verbonden met het Algemene deel van deze algemene voorwaarden van Loon- en Grondwerkbedrijf Sloot Didam B.V..


TRANSPORTVOORWAARDEN

I. Toepasselijkheid:

 1.  De transportvoorwaarden zijn van toepassing op alle ¬over¬eenkomsten tussen Loon- en Grondwerkbedrijf Sloot Didam B.V. als vervoerder en de wederpartij als opdrachtgever.
  2. Het bepaalde in het Algemene deel van deze algemene voorwaarden is onverkort van toepassing. Bij strijdigheid tussen bepalingen in het Algemene deel en bepalingen in dit Specifieke deel en/of uitdrukkelijk afwijken van het bepaalde in het Algemene deel, prefereert het bepaalde in het Specifieke deel.
  3. Naast de onderhavige voorwaarden hecht de gebruiker tevens waarde aan het bepaalde in de volgende (branche)voorwaarden:
  a. Voor alle binnenlandse vervoerwerkzaamheden de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam in mei 2002;
  b. Voor alle grensoverschrijdende vervoerwerkzaamheden over de weg, het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR-verdrag);
  4. Met betrekking tot bovenstaande (branche)voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.
  5. Voor de toepasselijkheid van de onderhavige transportvoorwaarden en de in lid 3 sub a en b genoemde (branche)voorwaarden is de volgende rangorde bepaald:
  a. De onderhavige transportvoorwaarden zijn van toepassing, zo ook bij eventuele strijdigheid tussen bepalingen uit de verschillende voorwaarden en in afwijking van eventuele rangordebepalingen in de branchevoorwaarden;
  b. Het bepaalde in de (branche)voorwaarden (lid 3 sub a en b) is van toepassing, indien:
  b.1. Bepalingen uit de onderhavige voorwaarden op grond van een wettelijke bepaling en/of een rechterlijke uitspraak niet van toepassing zouden zijn of niet van toepassing verklaard zouden worden;
  b.2. Specifieke onderwerpen / aspecten niet uitdrukkelijk geregeld zijn in de onderhavige transportvoorwaarden;
  b.3. Partijen daartoe gezamenlijk schriftelijk besluiten.      

II. Goederenvervoer over de weg - uitvoering van de overeenkomst:

 1.  Indien overeengekomen is dat de te vervoeren goederen op een bepaalde tijd door de vervoerder zullen worden opgehaald dan wel zullen worden afgegeven teneinde deze goederen te vervoeren, en op deze afgesproken tijd zijn de goederen niet voor vervoer beschikbaar als gevolg van een oorzaak gelegen in de sfeer van de opdrachtgever, is de vervoerder gerechtigd het volledige bedrag dat ter betaling van het vervoer was afgesproken, in rekening te brengen.
  2. De opdrachtgever is verplicht de te vervoeren goederen te voorzien van de voor het transport vereiste vrachtbrief alsmede voor de eventueel nog meer voor het transport benodigde documenten.
  3. De opdrachtgever is er voor verantwoordelijk dat de te vervoeren goederen en de inhoud van de vrachtbrief met elkaar in overeenstemming zijn. De vervoerder heeft te dezen geen controleplicht.
  4. Indien voor het vervoer van de goederen bepaalde vergunningen, eventueel ook die vergunningen en bescheiden benodigd voor export naar het buitenland, nodig zijn heeft de opdrachtgever de plicht ervoor te zorgen dat deze vergunningen aanwezig zijn.
  5.  De vervoerder is verplicht de te vervoeren goederen volgens overeenkomst tijdig en onbeschadigd ter bestemde plaatse af te leveren.
  6.  Indien naar het oordeel van de vervoerder de te vervoeren goederen gevaarlijk zijn, of de vervoerder is van mening dat voor het vervoer van deze gevaarlijke stoffen niet alle documenten aanwezig zijn, heeft hij altijd het recht, zonder tot enige vorm van schadevergoeding gehouden te zijn, het vervoer van de goederen te weigeren.
  7. Indien de te vervoeren goederen een gezamenlijke waarde hebben van meer dan €455,00 dient de opdrachtgever zulks te melden bij de vervoerder. De vervoerder heeft alsdan de mogelijkheid de excedentele waarde bij te verzekeren. De vervoerder is alsdan gerechtigd de kosten van deze extra verzekering bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever verzuimt door te geven dat de goederen een hogere waarde vertegenwoordigen dan € 455,00 heeft hij nimmer recht op meer schadevergoeding dan dit bedrag.
  8. Het risico voor de te vervoeren goederen gaat over op de vervoerder vanaf het moment van inladen van de goederen.
  9. Indien de vervoerde goederen door de geadresseerde niet in ontvangst worden genomen, om welke reden dan ook, heeft de vervoerder het recht deze goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever op te (doen) slaan.
  10. Het voorafgaande laat de verplichting van de opdrachtgever de bedongen prijs te voldoen onverlet.
  11. De vervoerder is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de opdrachtgever vooruitbeta¬ling of zekerheid van hem te verlangen alvorens met de dienstverlening een aanvang te maken.

III. Aanwijzingen vervoerder:

De opdrachtgever is verplicht, zowel voorafgaand als tijdens het vervoer aanwijzingen van vervoerder in acht te nemen en/of op te volgen.

IV. Controle:

Direct na het arriveren van de goederen op de door de opdrachtgever opgegeven locatie is de opdrachtgever c.q. ontvanger verplicht de goederen te (laten) controleren. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van het Algemene deel van deze algemene voorwaarden, kan de opdrachtgever na controle en uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende goedkeuring of het nalaten van enige controle geen enkele vorm van reclame in welke hoedanigheid dan ook meer doen gelden.

V. Aansprakelijkheid en garantie:

 1.  Dit artikel is een aanvulling op artikel 9 van het Algemene deel van deze algemene voorwaarden.
  2. Vervoerder verricht zijn diensten zoals van een zorgvuldig vervoerder mag worden verwacht. Ter waarborging daarvan zijn vervoerder en zijn personeelsleden en/of door vervoerder ingeschakelde derden specifiek geschoold; vervoerder benut bij het verrichten van de vervoersdiensten gecertificeerde zaken en/of materialen.
  3. In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 1 en lid 2 van het Algemene deel van deze algemene voorwaarden is de vervoerder, behoudens overmacht, aansprakelijk voor schade indien en voor zover zulks volgt uit enig wetsartikel van dwingend recht. Evenwel wordt deze aansprakelijkheid beperkt tot het minimumbedrag dat op grond van wet- en/of regelgeving is toegestaan, alsmede wordt de aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk opgeheven bij eigen schuld of nalatigheid van de opdrachtgever.
  4.  De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade voor zover deze is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een vervoerder de gevlogen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.
  5. De vervoerder kan ter zake ontstane schade geen beroep doen op de gebrekkigheid of het slecht functioneren van het vervoermiddel of materiaal waarvan hij zich voor het vervoer bedient, tenzij het vervoermiddel en/of het materiaal door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld.
  6. Ter zake vertraging, ontstaan buiten de invloedsfeer van vervoerder, zal vervoerder nimmer gehouden zijn tot schadevergoeding van welke aard en in welke vorm dan ook.
  7.  Vervoerder heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor risico’s als bepaald in dit artikel.

nederlands facebook